19 de noviembre de 2017

TARGETES SOLIDÀRIES, NOU PROJECTEDes de Càritas interparroquial de Cullera volem presentar el nou projecte que estem iniciant i del quan ens en volem fer ressò i fer partícip a tota la societat. Les persones que viuen en una situació de vulnerabilitat ens mereixen tot el respecte i aquest és el motor que ens impulsa a repensar les nostres accions, a donar importància no només al que fem sinó a com ho fem. És temps de propostes per a seguir caminant cap a un Acompanyament basat en la coresponsabilitat i situant a la persona en el centre i fent-la protagonista del seu procés vital.

Així, l’economat tancarà les seues portes a finals d’aquest any per donar pas a la targeta solidària, una nova resposta a l’hora de cobrir les necessitats d’alimentació de les persones que vénen a Càritas.

Es tracta d’una targeta prepagament que permetrà a les persones ateses comprar amb autonomia als comerços locals d’alimentació mitjançant l’ajuda econòmica que reben. S’entregaran a les famílies que es valore des de l’acollida de cada Càritas parroquial. La quantitat assignada dependrà de la necessitat i de la quantitat de membres de la unitat familiar. El voluntaris de Càritas podran comprovar, a través d’una aplicació, els moviments de cada targeta i veure en quins establiment compra. Amb la targeta només es podrà consultar el saldo però no traure diners.

Amb aquest nou projecte es vol protegir l’anonimat absolut de la persona que, per la seua situació actual, acut a Càritas. Possibilita a les famílies l’accés a productes peribles i frescos, productes als quals no tenia accés en l’economat. A més, les persones podran comprar els productes que realment necessiten i en el comerç que vullguen. Amb aquest nou projecte es pretén també la promoció del comerç local. I, sobretot, li ofereix a la persona la DIGNITAT que mereix facilitant processos de normalització.

Es tracta de nous temps, noves fórmules per cobrir les necessitats bàsiques, des d’una aposta per la dignificació de les PERSONES i de les ajudes.TARGETAS SOLIDÁRIAS, NUEVO PROYECTO

Desde Cáritas interparroquial de Cullera queremos presentar el nuevo proyecto que estamos iniciando, el cual queremos dar a conocer y hacer partícipes a toda la sociedad. Las personas que viven en una situación de vulnerabilidad nos merecen todo el respeto y este es el motor que nos impulsa a repensar nuestras acciones, a dar importancia no sólo a lo que hacemos sino a como lo hacemos. Es tiempo de propuestas para seguir caminando hacia un acompañamiento basado en la corresponsabilidad y situando a la persona en el centro, haciéndola protagonista de su proceso vital.

Así, el economato cerrará sus puertas a finales de este año para dar paso a la tarjeta solidaria, una nueva respuesta a la hora de cubrir las necesidades de alimentación de las personas que vienen a Cáritas.

Se trata de una tarjeta prepago que permitirá a les persones atendida comprar con autonomía en los comercios locales de alimentación a través de la ayuda económica que reciben. Se entregarán a las familias que es valore desde la acogida de cada Cáritas parroquial. La cantidad asignada dependerá de la necesidad y de la cantidad de miembros de la unidad familiar. Los voluntarios de Cáritas podrán comprobar, a través de una aplicación, los movimientos de cada tarjeta y ver en qué establecimientos se compra. Con la tarjeta solamente se podrá consultar el saldo, pero no sacar dinero.

Con este nuevo proyecto se quiere proteger el anonimato absoluto de la persona que, por su situación actual, acude a Cáritas. Posibilita a las familias el acceso a productos perecederos y frescos, productos a los que no tenía acceso en el economato. Además, las personas podrán comprar los productos que realmente necesiten y en el comercio que deseen. Con este nuevo proyecto se pretende también la promoción del comercio local. Y, sobre todo, le ofrece a la persona la DIGNIDAD que merece, facilitando procesos de normalización.

Se trata de nuevos tiempos, nuevas fórmulas para cubrir las necesidades básicas, desde una apuesta por la dignificación de las PERSONAS y de las ayudas